Malá bronzová medaile Masarykovy univerzity

Významné osobnosti z řad absolventů fakulty převzaly ocenění z rukou rektora MU při slavnostním ceremoniálu v rámci festivalu MUNI 100, který se konal 15. června 2019 na brněnském výstavišti.

Fotogalerie

Přehled oceněných osobností

 • Úspěšná umělecká kariéra

  Mgr. Iva Bittová

  Iva Bittová je česká zpěvačka, houslistka a herečka. Patří k nejvýraznějším osobnostem naší alternativní hudební scény.

  Od roku 1978 byla členkou Divadla na provázku (dnes Divadlo Husa na provázku), kde na sebe upozornila rolí Eržiky ve hře Balada pro banditu. V roce  1984 začala vystupovat jako zpěvačka a houslistka s vlastními písněmi na lidové texty. Ve spolupráci se skladatelem a bubeníkem Pavlem Fajtem dosáhla mnoha úspěchů na evropských scénách progresivní hudby. Rozsah jejích aktivit je pozoruhodný – od vlastních interpretací lidových písní přes experimentální jazz, rock až po houslové aplikace skladeb vážné hudby a operní zpěv. 

  Iva Bittová studovala na FF MU v době, kdy byla její úspěšná kariéra již plně rozvinutá. Jsme hrdí, že tato vynikající umělkyně strávila několik let ve vzájemně obohacujícím dialogu s vyučujícími na naší fakultě. 

  Absolventka oborů: Teorie a provozovací praxe staré hudby (2015), Hudební věda (2018)

 • Morálně vynikající osobnost

  PhDr. Dagmar Halasová

  Pracovala jako knihovnice ve vědeckých a kulturních institucích; v Moravské galerii byla kustodkou sbírky bibliofilií a krásných tisků (1969–1990). Léta 1990–1999 strávila v Římě, kde její manžel působil jako český velvyslanec u Svatého stolce. 

  Je autorkou monografie Bohuslav Reynek, věnované životu a dílu tohoto básníka a grafika , připravila svazek korespondence B. Reynka s jeho budoucí manželkou, francouzskou básnířkou Suzanne Renadovou (Suzanne Renaud Bohuslavu Reynkovi. Dopisy 1923–1926)  a také francouzsko-české vydání dopisů B. Reynka Bohumile Pojerové.

  Věnovala se též tlumočnictví a překladatelství: ve spolupráci s manželem Františkem X. Halasem přeložila na třicet svazků z oblasti beletrie, dějin umění a náboženské literatury. Nejvýznamnějším dílem z tohoto okruhu je překlad Jeruzalémské bible.

  Dagmar Halasová významně přispěla k rozvoji a poznání francouzské kultury u nás a svým životem a dílem šíří dobré jméno FF MU.

  Absolventka oborů: Románská filologie, obory francouzština, španělština, rumunština (1981)

 • Úspěšná umělecká kariéra

  Mgr. Kateřina Hédervári Tučková

  Kateřina Tučková je v současnosti jednou z nejčtenějších českých spisovatelek. Pracuje jako kurátorka v různých galeriích a institucích, kde se specializuje na moderní a současné umění a snaží se pomoci uvádět mladé umělce do povědomí odborné i širší veřejnosti. Kromě toho se angažuje v projektech zaměřených na problematiku lidských práv. Je rovněž spoluorganizátorkou festivalu Meeting Brno.

  Je držitelkou několika ocenění. Za román Vyhnání Gerty Schnirch (2009) získala ocenění Magnesia Litera v kategorii Knižní klub cena čtenářů. V roce 2017 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena Cena ÚSTR za svobodu, demokracii a lidská práva za mimořádný přínos k reflexi novodobých dějin.

  Svojí uměleckou činností a angažovaností v občanských a lidskoprávních projektech šíří dobré jméno FF MU.

  Absolventka oborů: Český jazyk a literatura, Dějiny umění (2006)

 • Výjimečná kariéra v praxi

  Mgr. Jaroslav Hubata-Vacek

  V průběhu studia na FF MU pedagogicky působil na Université Paul Valéry – Montpellier III (19911993) a v letech 19951999 vyučoval na Université Paris-Sorbonne kurzy zaměřené na český jazyk a civilizaci. Od roku 1999 je ředitelem Francouzsko-české obchodní komory.

  Svojí úspěšnou mezinárodní kariérou zaměřenou na rozvoj česko-francouzských kulturních a obchodních vztahů přispívá k šíření dobrého jména FF MU.

  Absolvent oboru: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obory čeština, francouzština (1994)

 • Morálně vynikající osobnost

  PhDr. Ivan Kania

  Ivan Kania pochází ze silně věřící katolické rodiny. Kvůli svým aktivitám ve studentské katolické akci byl šest let vězněn v pracovních táborech v Jáchymově a v Leopoldově. I přes extrémně náročné podmínky duchovně podporoval své spoluvězně a těžké roky prožil bez větší újmy. Roku 1960 byl díky amnestii propuštěn, postupně si doplnil vzdělání a vystudoval brněnskou filozofickou fakultu. 

  Ivan Kania představuje morálně výjimečnou osobnost, která se otevřeně postavila totalitnímu režimu. Celý život nesl důsledky svých statečných postojů bez ztráty víry, naděje a lásky.

  Absolvent oboru: Filozofie (1974)

 • Morálně vynikající osobnost

  Mgr. Hana Klučarová

  Po studiích působila jako učitelka českého a německého jazyka a literatury na Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci. Posléze nastoupila jako dramaturgyně do Divadla F. X. Šaldy tamtéž. Po sametové revoluci získala místo na Ministerstvu zahraničí ČR, kde v současné době působí na Oddělení komunikace s médii.

  Od roku 2007 se v pozici konzultantky či vedoucí podílí na nejrůznějších vzdělávacích projektech v Africe. 

  V centru jejích snah se nacházejí děti narozené s různým stupněm postižení, jejichž matky jsou stigmatizovány a pro něž je jakékoli zapojení do normálního života zdrojem naděje.

  Hana Klučarová svými dobrovolnickými aktivitami zaměřenými na pomoc postiženým africkým dětem přispívá k šíření dobrého jména FF MU.

  Absolventka oboru: Věda o divadelním, filmovém a televizním umění (1987)

 • Ředitelé významných institucí

  PhDr. Marie Kučerová

  Marie Kučerová je jednou z významných postav brněnské kulturní, a především hudební scény. Pracovala více než 20 let na vedoucích pozicích v České televizi Brno a od roku 2013 působí jako ředitelka Filharmonie Brno. Podařilo se jí hudební těleso a jeho program inovovat a přivést do hlediště také mladé publikum. Z pozice ředitelky zaštiťuje výstavbu nového koncertního sálu.

  Svojí úspěšnou kariérou přispívá k rozvoji brněnského kulturního života a vynikajícím způsobem reprezentuje FF MU. 

  Absolventka oborů: Historie (1982), Hudební věda (1984)

 • Ředitelé významných institucí

  Mgr. Karel Mikula

  Jako dlouholetý ředitel Biskupského gymnázia v Brně významným způsobem přispívá k rozvoji vzdělanosti v ČR, čímž zároveň napomáhá k šíření dobrého jména FF MU.

  Absolvent oborů: Učitelství českého jazyka a literatury a latinského jazyka a literatury (1991),  Italština (2004)

 • Mimořádná novinářská osobnost

  Mgr. Jan Moláček

  Jan Moláček je český novinář, reportér a moderátor. V minulosti působil jako zahraniční zpravodaj ČT v Berlíně, Moskvě a Vídni, od roku 2014 je reportérem pořadu Reportéři ČT. Působil též jako komentátor serveru aktuálne.cz v této době obdržel Novinářskou cenu Nadace Open Society Fund v kategorii Nejlepší komentáře. V roce 2018 nastoupil do nově vznikajícího Deníku N.

  Jan Moláček je mimořádnou novinářskou osobností, která svými komentáři dlouhodobě pozitivně utváří domácí veřejné mínění. V době, kdy zažíváme polarizaci společnosti a nástup nejrůznějších extremistických názorů a sil, je působení Jana Moláčka jako politického komentátora obzvláště cenné. 

  Dlouhodobě podporuje pozice rozumu a kritického myšlení, dialogu, demokracie a tolerance. Jde o ideály, které zastával i Tomáš Garrigue Masaryk, jehož jméno nese naše univerzita.

  Absolvent oborů: Anglický jazyk a literatura, Český jazyk a literatura (1996)

 • Výjimečná kariéra v praxi

  PhDr. Vladimír Müller, CSc.

  Během své bohaté profesní kariéry zprvu vyučoval na Katedře sociologie FSV UK v Praze (19911995), následně v letech 19961999 působil na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, kde se podílel na integraci České republiky do NATO. V obdob let 20002006 byl náměstkem ministra zahraničních věcí pro unijní záležitosti. Od roku 2006 do 2011 působil jako velvyslanec České republiky v Belgii. V roce 2013 se stal poradcem Ministerstva obrany ČR.

  Svojí úspěšnou mezinárodně orientovanou kariérou na vysokých pozicích ministerstev České republiky a na pozici velvyslance České republiky v Bruselu přispívá k šíření dobrého jména FF MU.

  Absolvent oboru: Marxisticko-leninská sociologie (1987)

 • Výjimečná akademická kariéra

  prof. Dr. phil. PhDr. Marek Nekula

  Na FF MU absolvoval magisterské studium českého jazyka a němčiny, doktorské studium realizoval na Ústavu germanistiky a nordistiky FF UK (19891994). V letech 1993 až 1998 působil nejprve jako odborný asistent Ústavu českého jazyka na FF MU. V roce 1994 získal doktorát na Svobodné univerzitě v Berlíně a v roce 1997 se habilitoval na FF MU. Od roku 1998 působí jako profesor na Ústavu slavistiky Univerzity Regensburg v Německu. V roce 2006 byl na FF MU jmenován profesorem v oboru český jazyk. 

  V současnosti je Marek Nekula profesorem českých a západoslovanských studií na Slavistickém institutu Univerzity Regensburg.

  Ve svém bádání se zaměřuje na výzkum jazyka, literatury a kultury v českých zemích. 

  Jako odborník na literaturu a kulturu českých zemí působící v zahraničí (Univerzita v Řezně, Harvardská univerzita) se zasloužil o mezinárodní rozvoj bohemistických studií a šíření povědomí o české literární kultuře. Profesor Marek Nekula svojí úspěšnou mezinárodní akademickou kariérou přispívá k šíření dobrého jména FF MU.

  Absolvent oboru: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obory čeština, němčina (1988)

 • Ředitelé významných institucí

  prof. Mgr. Petr Oslzlý

  Petr Oslzlý je dramaturg, scenárista a herec neodmyslitelně spjatý s brněnským Divadlem Husa na provázku. V 80. letech spoluorganizoval brněnskou Podzemní univerzitu a v průběhu sametové revoluce spoluzakládal Občanské fórum. Od roku 1993 je ředitelem Centra experimentálního divadla. Zároveň vyučuje na Janáčkově akademii múzických umění;  roce 2018 se stal jejím rektorem.  V roce 2016 získal Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla.

  Petr Oslzlý je výraznou uměleckou i morální osobností, která se dlouhodobě podílí na rozvoji brněnské kulturní, především divadelní scény, čímž přispívá k šíření dobrého jména FF MU.

  Absolvent oborů: Dějiny umění (1973), Divadelní věda (1997)

 • Vynikající učitel

  Mgr. Petr Šimíček

  Působí jako středoškolský profesor dějepisu na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě. Od poloviny 90. let připravuje a řídí studentské semináře s tematikou moderních československých a světových dějin. Organizuje středoškolské studentské konference, je spoluautorem knihy Společně dějinami a metodických publikací Rok po roce či Paměť kraje

  Petr Šimíček přistupuje k výuce novodobých dějin inovativním způsobem. Svým studentům nepředává pouze informace, ale snaží se je naučit kriticky myslet, hledat souvislosti, nahlížet věci z různých perspektiv a vyjádřit vlastní názor. Velkou měrou se angažuje ve veřejném životě.  

  Svým přístupem k výkonu povolání učitele novodobých dějin šíří dobré jméno FF MU.

  Absolvent oborů: Historie, Český jazyk a literatura (1994)

 • Výjimečná kariéra v praxi

  Mgr. Petr Štědroň, Ph.D.

  Vystudoval germanistiku a kunsthistorii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.  Během doktorského studia germanistiky získal prestižní stipendium Nadace Roberta Bosche. V roce 2004 získal Cenu rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výsledky v doktorském studiu. 

  Několik let působil jako externí pedagog FF MU (germanistika, divadelní věda) a JAMU (ateliér dramaturgie). V roce 2002 se stal dramaturgem Pražského divadelního festivalu německého jazyka, od roku 2009 dodnes je jeho šéfdramaturgem. Mezi lety 20042007 působil jako dramaturg Mahenovy činohry Národního divadla v Brně, v období 20072013 byl uměleckým šéfem Divadla Reduta v Brně. V září 2013 nastoupil jako ředitel pražského Divadla Na Zábradlí.

  Překladu německojazyčné literatury se věnuje již od studií, přeložil desítky dramatických i prozaických textů (G. Tabori, D. Loherová, R. Schimmelpfennig, J. Hermannová, M. Pollack a další). Za překlad románu Deštník pro tento den Wilhelma Genazina  byl v roce 2014 nominován na překladatelskou Cenu J. Jungmanna.

  Petr Štědroň svojí úspěšnou divadelní kariérou šíří dobré jméno FF MU.

  Absolvent oborů: Germanistika, Dějiny umění (2001)

 • Mimořádná novinářská osobnost

  Mgr. Jiří Václavek

  Jiří Václavek působí od roku 1999 jako televizní moderátor v České televizi. Ještě jako student začínal na pozici zprávaře v ČT Brno, od roku 2001 zde působil jako redaktor zpravodajství a posléze dramaturg kulturní rubriky. V dalších letech se uplatnil na pozicích moderátora pořadů Regiony ČT24, Týden v regionech, Dobré ráno s ČT (od roku 2008 Studio 6) či pořadů Milénium a Před polednem. Od roku 2011 je moderátorem ČT24.

  Svým kultivovaným projevem na pozici moderátora České televize šíří dobré jméno FF MU. 

  Absolvent oborů: Historie, Latinský jazyk a literatura (2001)

 • Úspěšná umělecká kariéra

  PhDr. Petr Váša

  Petr Váša je český básník, hudebník, textař, skladatel, výtvarník, experimentální herec a vysokoškolský pedagog. Bývá označován souslovím fyzický básník. Pedagogicky působil na Fakultě výtvarného umění VUT v Brně a Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Kromě své skupiny Ty Syčáci a sólových vystoupení zpívá nyní také ve skupině Jasná Páka.

  Je známý svými improvizovanými vystoupeními i neotřelými uměleckými postupy a nepochybně patří mezi nejoriginálnější české umělce současnosti.

  Svým působením na české alternativní umělecké scéně přispívá k šíření dobrého jména FF MU.

  Absolvent oboru: Věda o výtvarném umění (1988)

 • Vynikající učitelka

  PhDr. Jarmila Večerková

  Během svého působení na pozici středoškolské profesorky českého a ruského jazyka a literatury na brněnském Gymnáziu Matyáše Lercha  podnítila v mnohých svých žácích zájem o český jazyk, českou i světovou literaturu, divadelní, filmové, hudební produkce, výstavy a další akce kulturního života. Řada ze studentů  se díky jejímu vlivu rozhodla studovat  filologii nebo  uměnovědné obory na naší univerzitě.

  Ve svých hodinách neváhala hovořit o kvalitní literatuře, a to i o takové, jejíž autoři byli režimu nepohodlní. V autobiografickém hesle nedávno zesnulého spisovatele a překladatele, profesora brněnské JAMU Antonína Přidala se dočteme, že v době, kdy nemohl pod svým jménem publikovat, byla jednou z těch, kdo propůjčili své jméno, aby mohly jeho texty vyjít. Málokdo z mladší generace si uvědomuje, nakolik bylo takové jednání riskantní pro matku dvou dětí, navíc zaměstnanou na prestižním gymnáziu.

  Svým přístupem k výkonu povolání středoškolského pedagoga a občanskou statečností šíří dobré jméno FF MU.

  Absolventka oboru: Teorie a dějiny slovanských literatur (1967)

 • Vynikající učitel

  PhDr. Stanislav Zajíček

  Stanislav Zajíček působí jako středoškolský učitel českého jazyka a literatury a latiny na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně. Během své kariéry se stal jedním z nejrespektovanějších brněnských středoškolských pedagogů. Své studenty vede ke kritickému myšlení, esejistické a umělecké tvorbě i k zájmu o věci veřejné. O své zkušenosti se dělí s pedagogickou veřejností prostřednictvím odborných internetových portálů a publikací, například na portále rvp.cz či v periodiku Kritické listy.

  Stanislav Zajíček je držitelem Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za přínos studentskému divadlu, dvakrát získal Cenu Vladimíra Jochmanna, vypisovanou Vzdělávací nadací Jana Husa, v roce 2005 byl studenty navržen na titul Zlatého Ámose. 

  Jeho studenti pravidelně získávají ocenění za literární a esejistickou tvorbu. 

  V letech 2011 a 2012 dovedl se studenty až k vítěznému zakončení  u Nejvyššího správního soudu spor s MŠMT, který se týkal organizace státních maturit. Jádrem sporu byl otevřený přístup k maturitním testům a jejich hodnocení. 

  Stanislav Zajíček svým přístupem k výkonu povolání pedagoga a svojí angažovaností nad rámec výuky šíří dobré jméno FF MU.

  Absolvent oborů: Český jazyk a literatura,  Latinský jazyk a literatura (1986)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info